ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Algemeen 

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door D.A.M BV (Verkoper). Deze voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere voorwaarden uit tenzij door een Klant uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen met een zaakvoerder van Verkoper. Zodra u deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, maakt u dan geen verder gebruik van deze site. 

2. Prijzen 

Het bedrag vermeld in de orderbevestigingsemail is een nettobedrag, btw, taksen en verzekerde verzending inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. 
De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt gelden alleen voor internetbestellingen en kunnen afwijken van prijzen in catalogi, in de winkel van de Verkoper of van prijzen gehanteerd in uw omgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal elke aanbieding van de Verkoper niet langer gelden dan voor de vermelde geldigheidsduur van de actie. Wij behouden ons het recht de prijzen ten alle tijden aan te passen alsook het recht om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers te verbieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten. 

3. Betalingsvoorwaarden 

Alle bestellingen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na de orderbevestigingsemail. De goederen worden pas uitgeleverd na betaling op de rekening van de Verkoper. Verkoper heeft het recht om bij een niet-tijdige betaling de bestelling te annuleren. 

De Verkoper behoudt onverkort en volledig de eigendom van de artikels totdat de gehele verschuldigde betaling is ontvangen. 

4. Levering 

Data en termijnen van levering zijn te allen tijde slechts indicatief. Voor afwijkingen hiervan is de Verkoper niet aansprakelijk en geeft de klant nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren of om een schadevergoeding te eisten tenzij uitdrukkelijk met de Verkoper overeengekomen. 

De Verkoper is aansprakelijk voor verlies, vertraging of schade bij transport van artikels. Elke zending wordt persoonlijk door medewerker van de verkoper afgegeven, of verzekerd met de post verstuurd. De klant wordt geacht de artikels naar tevredenheid te hebben aanvaard wanneer door hem geen mededeling, schriftelijk of per mail, binnen 14 kalenderdagen na levering aan de Verkoper is gezonden en binnen 14 dagen voor klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. De Verkoper heeft een onderzoeksrecht naar de klacht.

5. Terugzending 

Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- D.A.M BV te worden teruggezonden. De koopprijs wordt door D.A.M BV aan de koper terugbetaald binnen 14 dagen na bekendmaking van de koper dat hij het herroepingsrecht wil uitoefenen. 

6. Garanties 

Klachten in verband met de kwaliteit of de gebrekkige werking van het artikel dienen uiterlijk binnen acht dagen nadat het gebrek zich heeft voorgedaan, ter kennis gebracht worden aan de Verkoper. 

Elk Juweel wordt afgeleverd met een certificaat. Juwelen vallen onder de garantie van de winkel van de Verkoper en zijn telkens per geval te bespreken. 
Bij verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de artikels kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie. 

7. Website 

De inhoud van deze site mag in geen geval weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. 

8. Rechtbank 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd. 

9. Briefwisseling 

Alle briefwisseling is te richten naar: 

D.A.M BV 
Buitenheide 2A4 
3930 Hamont – Achel 
10. Bedrijfsgegevens 
D.A.M B.V. 
BTW nummer: BE0728870173 
Ondernemingsnummer: 0728870173 
IBAN: 55 1431 0819 7844 
BIC: GEBABEBB